Πολιτική Περιβάλλοντος

Πολιτική Περιβάλλοντος

Η Personal Security ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας μέσω Κεντρικού Σταθμού Λήψης Σημάτων & περιπολιών θεωρεί την προστασία του Περιβάλλοντος σαν μια από τις σημαντικές προκλήσεις που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει.

Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς στον Οργανισμό, αναγνωρίζουμε τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων μας και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.

Η δέσμευση για την προστασία του Περιβάλλοντος και για τον περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας υλοποιείται μέσω των ακόλουθων επιμέρους βημάτων:

  • Συνεχής αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων μας με σκοπό την μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος της εταιρείας

  • Συνεχής βελτίωση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων που θα παρακολουθείται μέσω των ετήσιων ανασκοπήσεων καθώς και της θέσπισης Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων

  • Λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων

  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού

  • Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα

Η διοίκηση της Personal Security δεσμεύεται για:

  • την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων

  • τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

  • την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής ρύπανσης

  • τη συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής επίδοσης της Personal Security