Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η Personal Security ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας μέσω Κεντρικού Σταθμού Λήψης Σημάτων & περιπολιών θεωρεί ότι Ποιότητα για όλους εμάς τους ανθρώπους της Personal Security, σημαίνει ότι επιθυμούμε να είμαστε σύμφωνοι:

 • με τις απαιτήσεις των πελατών μας

 • με τις νομικές/κανονιστικές απαιτήσεις

 • με τους αντικειμενικούς σκοπούς/στόχους Ποιότητας που θέτουμε

Για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς στα παραπάνω η Personal Security:

 • έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015

 • ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, όπου είναι εφικτό καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών και κατ’ επέκταση όλου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

 • θέτει στόχους για την Ποιότητα, τους οποίους καθιερώνει & αξιολογεί ως προς τον βαθμό επίτευξής τους, στα πλαίσια της Ανασκόπησης της Διοίκησης

 • παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία κάθε τμήματος

 • επενδύει στη συνεχή ενημέρωση, κατάρτιση, επιμόρφωση του προσωπικού, ώστε να προάγουν την ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα

 • καθορίζει, μετρά, αναλύει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους κάθε διεργασίας, ώστε να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί/στόχοι της ποιότητας

Η Personal Security δεσμεύεται για

 • για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων

 • για συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Η Διοίκηση της εταιρίας πιστεύει πως μέσω της επίτευξης των στόχων Ποιότητας που θέτει μπορεί να επέλθει συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των επιχειρηματικών στόχων της εταιρίας μας.

Έχοντας πίστη στις αρχές της Ποιότητας, η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για την πιστή συμμόρφωση στην παρούσα Πολιτική, για την διάχυσή της σε όλους τους εργαζομένους καθώς και για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.