Πιστοποιήσεις

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών, Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών, Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών, Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών, Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Η διεύθυνση της Personal Security SA σε ανώτατο επίπεδο, έχει δεσμευθεί για την ανάπτυξη και εφαρμογή των διεθνών προτύπων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών EN ISO 27001:2013, ποιότητας υπηρεσιών EN ISO 9001:2015,

περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 & διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία EN ISO 45001:2018 αλλά και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

Έχοντας θέσει ως στόχο την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των συνδρομητών της, διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις τους διερευνώνται, καθορίζονται και ικανοποιούνται, σε σταθερή βάση.

Απόδειξη της δέσμευσης αυτής αποτελούν:

(α) Η συνεχής επικοινωνία σε όλα τα μέλη του προσωπικού -μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, συναντήσεις σε εταιρικό ή και τμηματικό επίπεδο, υιοθέτηση διεθνών προτύπων λειτουργίας και διεύθυνσης, καθώς και με άλλες μεθόδους- της σημασίας και αναγκαιότητας:

  • Ικανοποίησης των απαιτήσεων όλων των επαγγελματιών εγκαταστατών συστημάτων ασφαλείας

  • Εξυπηρέτησης των αναγκών όλων των συνδρομητών (συμπεριλαμβανόμενων συνεργατών)

  • Συμμόρφωσης προς διεθνής κανονισμούς και νομοθεσία (GDPR)

  • Σεβασμού και πιστότητας προς τους κανόνες πρακτικής (code of practice)

(β) Η ανάπτυξη της πολιτικής ασφάλειας και ποιότητας της εταιρείας

(γ) Η ανάπτυξη της πολιτικής περιβάλλοντος και υγείας & ασφάλειας στην εργασία

(δ) Η κατάρτιση στόχων ποιότητας και η εγκαθίδρυση μεθόδων διασφάλισης της επίτευξής τους

(ε) Η διεξαγωγή τακτικών ανασκοπήσεων των προτύπων διαχείρισης ασφάλειας & ποιότητας

(στ) Η παροχή αναγκαίου δυναμικού, πόρων και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών της εταιρείας

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης για το περιβάλλον

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης για το περιβάλλον

ISO 14001:2015

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα υπηρεσιών

ISO 9001:2015

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια πληροφοριών 

ISO 27001:2013

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

ISO 45001:2018

Όλη η τηλεπικοινωνιακή υποδομή που αφορά τις υπηρεσίες συναργεμών στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στο νέο

Οπτικό DSLAM