Πολιτική για την ΥΑΕ

Πολιτική για την ΥΑΕ

Η εταιρεία Personal Security ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συστημάτων ασφαλείας και παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας μέσω Κεντρικού Σταθμού Λήψης Σημάτων & περιπολιών, έχει ως κύρια πολιτική της να λειτουργεί με τρόπο που να σέβεται την υγεία & ασφάλεια στην Εργασία, προλαμβάνοντας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές της και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την υγεία & ασφάλεια συνεργατών και των επισκεπτών.

Συγκεκριμένα, δεσμεύεται να:

  • συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν την προστασία της υγείας & ασφάλειας στην εργασία και εκτιμά σε τακτά χρονικά διαστήματα το βαθμό της συμμόρφωσής της

  • λαμβάνει όλα τα απαραίτητα εφικτά μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών στο χώρο της εργασίας

  • καθορίζει σκοπούς και στόχους καθώς και προγράμματα τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στα θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία,

  • συνεργάζεται με εθνικούς και τοπικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία της υγείας & ασφάλειας στην εργασία,

  • Ευαισθητοποιεί ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία.

  • επικοινωνεί την πολιτική της στα ενδιαφερόμενα μέρη

Η Πολιτική της Personal Security επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.